Vi har ingen planer.
Se på våre tidligere [kull]

No Plans at the moment.
Look at our earlier [
litter]
Tilbake / Back